000

PNPOONGNYUN CO., LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

024940 พื้นฐาน

PNPOONGNYUN CO., LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

024940 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 35.00 KRW % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.76%