007340 พื้นฐาน

DN AUTOMOTIVE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 2000.00 KRW ซื้อก่อน 27 ธันวาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.68%