ADUX พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ADUX

สินทรัพย์รวมของ ADUX สำหรับ H2 22 คือ 29.18M EUR, 1.98% น้อยกว่า H1 22 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 6.32% ใน H2 22 เป็น 32.69M EUR

‪0‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินสุทธิ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น