SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSALSOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSALSOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL

SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SPCCPI1 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL

สินทรัพย์รวมของ SPCCPI1 สำหรับ Q4 23 คือ 27.80 B PEN, 1.27% น้อยกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1.73% ใน Q4 23 เป็น 5.25 B PEN

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: PEN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี