SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSALSOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSALSOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL

SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SPCCPI1 พื้นฐาน

SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL สรุปรายได้

อื่นๆ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL 2.04 B PEN, และปีก่อนนั้น 1.53 B PEN.

จากซอร์ส
จากประเทศ