SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SPCCPI1 พื้นฐาน

SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.72 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 11.95%