RUMO S.A. ON NM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

RAIL3 พื้นฐาน

RUMO S.A. ON NM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลRAIL3 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.07 BRL % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.30%