ANY พื้นฐาน

ANY SHARE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลANY ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 161.00 HUF % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.67%