สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

13
หุ้น
3557.443B
เงินทุนของตลาด
596.697K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.00%
เปลี่ยนแปลง
+1.32%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.11%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.84%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม