ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — สโลวะเกีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน2.193 B EUR7.04%+8.58%1022
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร167.924 M EUR+0.94%2611
บริการผู้บริโภค127.437 M EUR0.00%78511
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ17.61 M EUR0.00%1522
อื่นๆ11
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11