หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โปรตุเกส

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาดบริการเชิงพาณิชย์1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ519.533M EUR3.46%−0.69%252.975Kระบบขนส่ง1
การผลิตพลังงานทางเลือก13.317B EUR0.69%+3.26%1.127Mสาธารณูปโภค1
การออกอากาศกระจายเสียง120.616M EUR2.94%+5.83%3.724Kบริการผู้บริโภค2
เกมและบ่อนคาสิโน88.753M EUR−0.67%218บริการผู้บริโภค1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์746.787K EUR0.00%7.002Kบริการเชิงพาณิชย์1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า17.952B EUR4.98%+0.27%8.781Mสาธารณูปโภค3
วิศวกรรมและก่อสร้าง1.994B EUR1.60%+2.22%758.807Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
กลุ่มบริษัททางการเงิน28M EUR0.00%600การเงิน1
ค้าปลีกอาหาร13.668B EUR2.53%−1.81%772.528Kการค้าปลีก1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย157.591M EUR0.00%341สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.256B EUR0.00%0.00%14.086Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2.715B EUR4.39%+0.43%733.108Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
บริการน้ำมันครบวงจร11.492B EUR3.57%+2.02%1.389Mแร่พลังงาน1
ธนาคารรายใหญ่4.058B EUR+0.56%77.718Mการเงิน1
โทรคมนาคมรายใหญ่1.688B EUR8.49%+1.87%574.341Kการสื่อสาร1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด34.815M EUR0.00%−0.99%49.197Kบริการเชิงพาณิชย์3
ภาพยนต์/บันเทิง154.175M EUR−0.73%2.012Kบริการผู้บริโภค4
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์44.103M EUR0.00%−0.92%24Kบริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ4.708B EUR6.98%−0.65%341.555Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์4.158B EUR4.02%−2.22%1Kการเงิน1
ร้านอาหาร251.162M EUR10.80%−1.82%35.827Kบริการผู้บริโภค1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ192.5M EUR4.55%0.00%9การค้าปลีก1
เหล็ก172.311M EUR12.20%+1.20%3.05Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย39.776M EUR0.00%1.048Mการสื่อสาร1