Eaw_Neowave

XAU/USD ทองคำระยะยาว

เพิ่มขึ้น
FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ดูกราฟระยะยาวต่อจากเมื่อวาน
ค่อนข้างน่าสนใจมุมมองของ impulse wave

กฏของ Impulsion wave
1.กฏของการสลับ Rule of alternation มักจะใช้กับ Wave 2 และ Wave 4
A = Price B=Time C=Severity % เมื่อเทียบกับ Wave 2 และ Wave4 D = Intricacy จำนวนคลื่นย่อยใน Wave 2
และ Wave4 E= Construction (โครงสร้างรูปแบบ Correction wave ของ wave2 และ wave4) คือ ถ้าสองเป็น Flat ไปแล้ว
Wave 4 จะเป็น Flat ซ้ำไม่ได้ ต้องเป็น Zigzag หรือ Triangle เท่านั้น

2.Overlap Rule ซึ่งเป็นตัวแยกแยะรูปแบบ Impulsion ด้วยรูปแบบ Teminal Impulse เป็นรูปแบบสำคัญ เพราะหากเกิดขึ้น
เมื่อใดเมื่อจบแล้ว ราคา จะต้องลงไปต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ WAVE 1 เสมอ

3.Rule of Equality คือ เมื่อเทียบระหว่าง 1 3 5 คลื่นที่ไม่ใช่คลื่นยืดตัว ทั้งสองมักต้องมีสัดส่วนเท่ากันในแง่ของราคา
หรือ เวลา หรือเป็นสัดส่วนในอัตราส่วน 61.8%

4.Extension Ruls กฏการยืดตัว จะต้องมีคลื่นยาวที่สุดเป็นคลื่นยืดตัว (เทียบเฉพาะ คลื่น 1 / 3 / 5 เท่านั้น) โดนทั่วไปคลื่นที่
Extension มักยาวตั้งแต่ 161.8% ขึ้นไป อาจจะความยาวน้อยกว่านี้แต่พบได้น้อย คือ
A.1 Extension คลื่น 1 ยาวที่สุด อาจมีความยาวไม่ถึง 161.8% ของความยาวคลื่นที่ 3 แต่ความยาวคลื่นที่ 3 ต้องยาว
ไม่เกิน 61.8% ของคลื่นที่1 เพราะว่าคลื่นที่ 1 ต้องเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ