KION GROUP AGKION GROUP AGKION GROUP AG

KION GROUP AG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KGX พื้นฐาน

KION GROUP AG ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

KGX มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.70 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.70%