SHIN SHIN NATURAL GAS CO LTDSHIN SHIN NATURAL GAS CO LTDSHIN SHIN NATURAL GAS CO LTD

SHIN SHIN NATURAL GAS CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

9918 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SHIN SHIN NATURAL GAS CO LTD

สินทรัพย์รวมของ 9918 สำหรับ Q4 23 คือ 5.75 B TWD ซึ่งมากกว่า 3.69% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 4.97% ใน Q4 23 เป็น 2.58 B TWD

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: TWD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี