SHIN SHIN NATURAL GAS CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

9918 พื้นฐาน

SHIN SHIN NATURAL GAS CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล9918 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.48%