SHIH WEI NAVIGATION

TWSE5608
At close
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

5608 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SHIH WEI NAVIGATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 5608 คือ 9.675B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 6.03 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 7.38% และ P/E คือ 4.37 วันที่ของรายได้ SHIH WEI NAVIGATION ถัดไปคือ 4 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 0.53 TWD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬