GLOBAL UNICHIP CORP.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

3443 พื้นฐาน

GLOBAL UNICHIP CORP. สรุปรายได้

รายได้ GLOBAL UNICHIP CORP. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 26.24 B TWD ซึ่งส่วนใหญ่ 18.98 B TWD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Wafer Product, ปีก่อนนำ 16.88 B TWD. จีน มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี GLOBAL UNICHIP CORP. 8.11 B TWD, และปีก่อนนั้น 8.26 B TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ