222

BAFANG YUNJI INTERNATIONAL CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2753 พื้นฐาน

BAFANG YUNJI INTERNATIONAL CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 5.00 TWD ซื้อก่อน 20 มิถุนายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.21%