222

HOTEL HOLIDAY GARDEN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2702 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ HOTEL HOLIDAY GARDEN

สินทรัพย์รวมของ 2702 สำหรับ Q1 24 คือ 8.59 B TWD ซึ่งมากกว่า 3.42% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3.39% ใน Q1 24 เป็น 5.29 B TWD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี