222

HOTEL HOLIDAY GARDEN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2702 พื้นฐาน

HOTEL HOLIDAY GARDEN ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2702 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.20 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.98%