222

SAKURA DEVELOPMENT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2539 พื้นฐาน

SAKURA DEVELOPMENT CO สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 2539 คือ 8.93 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 28.61 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 81.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: TWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย