SAKURA DEVELOPMENT CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2539 พื้นฐาน

SAKURA DEVELOPMENT CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2539 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.20 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.29%