DELTA ELECTRONIC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2308 พื้นฐาน

DELTA ELECTRONIC สรุปรายได้

รายได้ DELTA ELECTRONIC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 401.23 B TWD ซึ่งส่วนใหญ่ 248.26 B TWD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Power Supplies and Components, ปีก่อนนำ 227.31 B TWD. อื่นๆ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี DELTA ELECTRONIC 154.37 B TWD, และปีก่อนนั้น 128.75 B TWD.

จากซอร์ส
จากประเทศ