DELTA ELECTRONIC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

2308 พื้นฐาน

DELTA ELECTRONIC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผล2308 ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 9.84 TWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.34%