CHINA MOTOR COCHINA MOTOR COCHINA MOTOR CO

CHINA MOTOR CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2204 พื้นฐาน

CHINA MOTOR CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

2204 มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 6.00 TWD ซื้อก่อน 18 กรกฎาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.23%