HUT 8 MINING CORP

HUT TSX
HUT
HUT 8 MINING CORP TSX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

HUT งบการเงิน: งบดุล

ฐานะการเงินปัจจุบันของ HUT 8 MINING CORP

สินทรัพย์รวมของ HUT สำหรับ Q3 21 คือ 651.21M, 79.56% มากกว่า Q2 21 ก่อนหน้านี้ และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 52.90 % ใน Q3 21 ถึง 21.89M

สินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์ปัจจุบันทั้งหมด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด
หนี้สินไม่หมุนเวียนทั้งหมด
ส่วนของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมด
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินทั้งหมด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น