MRK HOLDINGS INCMRK HOLDINGS INCMRK HOLDINGS INC

MRK HOLDINGS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

9980 พื้นฐาน

MRK HOLDINGS INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.92%