TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

9506 พื้นฐาน

TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC สรุปรายได้

รายได้ TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 3.01 T JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 2.10 T JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Power Generation, ปีก่อนนำ 1.50 T JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC 3.01 T JPY, และปีก่อนนั้น 2.10 T JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ