888

CHIYODA CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

8185 พื้นฐาน

CHIYODA CO LTD สรุปรายได้

รายได้ CHIYODA CO LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 93.32 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 77.91 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Shoe, ปีก่อนนำ 73.68 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CHIYODA CO LTD 89.68 B JPY, และปีก่อนนั้น 88.22 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ