OHASHI TECHNICA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7628 พื้นฐาน

OHASHI TECHNICA สรุปรายได้

รายได้ OHASHI TECHNICA สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 34.97 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 34.97 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive Parts, ปีก่อนนำ 32.55 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี OHASHI TECHNICA 17.59 B JPY, และปีก่อนนั้น 17.83 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ