777

HARUYAMA HOLDINGS INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7416 พื้นฐาน

HARUYAMA HOLDINGS INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 15.50 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.62%