777

FUJI OOZX INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7299 พื้นฐาน

FUJI OOZX INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 100.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.47%