F.C.C. CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7296 พื้นฐาน

F.C.C. CO LTD สรุปรายได้

รายได้ F.C.C. CO LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 218.94 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 117.56 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automobile Clutch, ปีก่อนนำ 89.96 B JPY. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี F.C.C. CO LTD 92.32 B JPY, และปีก่อนนั้น 65.77 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ