MURAKAMI CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7292 พื้นฐาน

MURAKAMI CORP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 70.00 JPY ซื้อก่อน 28 มีนาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.33%