NIPPON SEIKI CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7287 พื้นฐาน

NIPPON SEIKI CO สรุปรายได้

รายได้ NIPPON SEIKI CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 275.78 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 216.48 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive Parts, ปีก่อนนำ 170.82 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NIPPON SEIKI CO 102.92 B JPY, และปีก่อนนั้น 88.49 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ