777

MEIWA INDUSTRY CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7284 พื้นฐาน

MEIWA INDUSTRY CO สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 7284 คือ 0.16 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 8.29 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 481.00 คน

สถิติ
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย