TOYODA GOSEI

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7282 พื้นฐาน

TOYODA GOSEI สรุปรายได้

รายได้ TOYODA GOSEI สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 951.88 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 336.57 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Interior and Exterior Parts, ปีก่อนนำ 309.19 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TOYODA GOSEI 357.19 B JPY, และปีก่อนนั้น 328.64 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ