777

MITSUBA CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7280 พื้นฐาน

MITSUBA CORP สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 7280 คือ 0.38 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 4.92 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 23.26 k คน

สถิติ
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย