KOITO MANUFACTURING CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7276 พื้นฐาน

KOITO MANUFACTURING CO LTD สรุปรายได้

รายได้ KOITO MANUFACTURING CO LTD สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 864.72 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 810.53 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive Lighting, ปีก่อนนำ 709.07 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี KOITO MANUFACTURING CO LTD 321.07 B JPY, และปีก่อนนั้น 312.37 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ