YASUNAGA CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7271 พื้นฐาน

YASUNAGA CORP สรุปรายได้

รายได้ YASUNAGA CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 33.28 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 23.06 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Engine Parts, ปีก่อนนำ 19.97 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี YASUNAGA CORP 18.53 B JPY, และปีก่อนนั้น 17.18 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ