777

TATSUMI CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7268 พื้นฐาน

TATSUMI CORP สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 7268 คือ 0.27 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 12.61 ในช่วง 2022 พวกเขาจ้างงาน 591.00 คน

สถิติ
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย