777

IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7266 พื้นฐาน

IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 6.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.96%