UNIVANCE CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7254 พื้นฐาน

UNIVANCE CORP สรุปรายได้

รายได้ UNIVANCE CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 48.60 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 31.48 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Unit, ปีก่อนนำ 31.72 B JPY. ประเทศไทย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี UNIVANCE CORP 19.22 B JPY, และปีก่อนนั้น 18.79 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ