777

FUTABA INDUSTRIAL CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7241 พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ FUTABA INDUSTRIAL CO

สินทรัพย์รวมของ 7241 สำหรับ Q3 23 คือ 322.79 B JPY, 1.16% น้อยกว่า Q2 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 2.02% ใน Q3 23 เป็น 208.09 B JPY

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี