AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7238 พื้นฐาน

AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO สรุปรายได้

รายได้ AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 153.98 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 142.63 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Automotive and Motorcycle, ปีก่อนนำ 124.23 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO 60.29 B JPY, และปีก่อนนั้น 57.85 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ