777

T.RAD CO LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7236 พื้นฐาน

T.RAD CO LTD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 100.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.49%