MUSASHI SEIMITSU IND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7220 พื้นฐาน

MUSASHI SEIMITSU IND สรุปรายได้

รายได้ MUSASHI SEIMITSU IND สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 301.50 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 195.26 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Power Train, ปีก่อนนำ 159.50 B JPY. ยุโรป มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี MUSASHI SEIMITSU IND 87.46 B JPY, และปีก่อนนั้น 66.78 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ