777

TEIN INC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

7217 พื้นฐาน

TEIN INC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 36.00 JPY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.75%