GMB CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

7214 พื้นฐาน

GMB CORP สรุปรายได้

รายได้ GMB CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 87.17 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 40.06 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Driving, Transmission, and Control Device Component, ปีก่อนนำ 36.00 B JPY. เกาหลีใต้ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี GMB CORP 50.86 B JPY, และปีก่อนนั้น 41.60 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ