UNIPRES CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

5949 พื้นฐาน

UNIPRES CORP สรุปรายได้

รายได้ UNIPRES CORP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 304.44 B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 264.98 B JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Press Body Parts, ปีก่อนนำ 217.75 B JPY. ญี่ปุ่น มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี UNIPRES CORP 98.37 B JPY, และปีก่อนนั้น 71.38 B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ